PrO-Actief Bruggen Bouwen

‘Iedereen moet de kans krijgen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen door scholing en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeid zal worden gestimuleerd. Er moet een goede afstemming komen tussen onderwijs en werkgevers zodat er een betere aansluiting is tussen onderwijs, werk en stageplaatsen’ (Provincie Zeeland, nota Jeugdbeleid 2007-2012).

Doelstelling
Praktijkonderwijs Zeeland wil met dit project een gezamenlijk en eenduidig arbeidsmarktgericht onderwijsaanbod creëren dat aansluit bij de veranderende doelgroep van het praktijkonderwijs. De samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs en REC-2 richten zich enerzijds op de verbetering van de samenwerking en kennisuitwisseling en anderzijds op het versterken van de arbeidsmarktpositie van de individuele leerling en ex-leerling door intensieve begeleiding richting arbeid en/of vervolgopleiding.

Doelgroep
De doelgroep van het project betreft alle leerlingen en ex-leerlingen van het Praktijkonderwijs in Zeeland. Het project richt zich op de veranderende doelgroep van het praktijkonderwijs die naast leerproblemen, ook in toenemende mate sociaal-emotionele problemen heeft. Deze veranderende doelgroep heeft steeds meer begeleiding en zorg nodig op weg naar werk en/of vervolgonderwijs, in toenemende mate afgestemd op de individuele behoefte van de leerling. Op dit moment zijn circa 600 leerlingen ingeschreven bij de scholen voor praktijkonderwijs. Daarnaast betreft het project ook ex-leerlingen van het praktijkonderwijs in Zeeland die behoefte hebben aan begeleiding/coaching op het gebied van werk en/of persoonlijk functioneren in de maatschappij. De ervaring leert dat deze jongeren een hoog risico hebben op terugval in de eerste periode na uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt en behoefte hebben aan nazorg door de scholen, afgestemd op de individuele behoefte van de ex-leerlingen.

Activiteiten
Praktijkonderwijs Zeeland wil deze doelstelling bereiken door het realiseren van een provinciedekkend netwerk van Pro-bureaus waarbinnen arbeidstoeleiding concreet verder wordt vormgegeven. Het Pro-bureau geeft leerlingen,ex-leerlingen en bedrijven informatie en advies m.b.t. leren en werken. Daarnaast voert het Pro-bureau de volgende activiteiten uit:
- Verbetering van de aansluiting van het Praktijkonderwijs met het MBO (ROC/AOC);
- Versterken van het regionaal netwerk met collega-scholen, het bedrijfsleven en de ketenpartners door het uitwisselen van best practices van en tussen de samenwerkende scholen en afstemming van het onderwijsprogramma met de werkwijze van het bedrijfsleven en overige ketenpartners;
- Het ontwikkelen en implementeren van een Avondschool gericht op de nazorg voor leerlingen die het praktijkonderwijs hebben afgerond en behoefte hebben aan begeleiding/ coaching op het gebied van werk en/of persoonlijk functioneren in de maatschappij.

Stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit afgevaardigden van de scholen binnen het samenwerkingsverband regio 10 Praktijkonderwijs Zeeland. De stuurgroep heeft op regelmatige basis regio-overleg om een eenduidige wijze van samenwerking tussen de scholen onderling en met ketenpartners en een gelijkwaardig aanbod van arbeidsmarktgerichte activiteiten te kunnen realiseren. De stuurgroep bespreekt en bewaakt de voortgang van het project en borgt de opbrengsten van het project. De stuurgroep stuurt het project aan en maakt de beslissingen die binnen het project gemaakt moeten worden.

Projectplanning
Praktijkonderwijs Zeeland is in januari 2009 gestart met project PrO-Actief Bruggen Bouwen en wil de genoemde activiteiten realiseren gedurende een projectperiode van drie jaar (januari 2009 t/m december 2011).

Relatie naar het beleid van de provincie Zeeland
Het project 'PrO-Actief Bouwen' draagt bij aan het jeugdbeleid 2007-2012 van de provincie Zeeland en de daaraan gerelateerde onderwijsnota 2008-2011 (Dé OnderwijsAgenda). In de onderwijsnota krijgen de volgende thema's aandacht:
- Kwaliteit en resultaten van het onderwijs;
- Leerling centraal: passend zijn voor onderwijs en zorg;
- Doorlopende ontwikkelingslijnen;
- Werken en leren.
De projectdoelstelling van Praktijkonderwijs Zeeland sluit aan bij diverse van bovenstaande thema’s.